Xavier.

25 tekstów – auto­rem jest Xa­vier..

(Nie)ten czas

Prze­baczam cieniom nierówne potyczki,
gdy nie pot­ra­fią minąć pierwowzór.
Na krótkie światło zrzu­cają winę,
a prze­cież tyl­ko wciąż się spóźniają.

Są niemo­ral­ne-wszędzie obecne,
krzy­wym zwier­ciadłem naśladują.
Pocze­kam na nie w sku­pieniu myśli,
wszak już niedługo, jak się zrównają.

Wte­dy odejdą w niez­naną drogę-
od­poczną ciszą w se­pii kolorze.
I tyl­ko zdjęcie wspom­nieniem rwane
przemówi echem pośród wieczności.

6 lip­ca 2014

/Biorę zap­la­nowa­ny-emoc­jo­nal­ny ur­lop na czas nieokreślony.
Do jeszcze nies­pre­cyzo­wane­go /kiedy/ po­now­ne­go spot­ka­nia drodzy Cytatowicze/ 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 10 lipca 2014, 20:42

On jest

"Kołyszę to umarłe — i nucę coś prze­nik­li­wie niemego

prze­wijam to umarłe
og­niste koszu­le — co je chcę zjedwabnić
w cze­sal­ni strof"
La­tar­nik z Faros


Już da­je światło młodym poetom
i grób przyk­ryją no­we strofy.
Ktoś się zat­rzy­ma, przeczyta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 8 lipca 2014, 18:23

przecież

ta łza
jest kroplą szczęścia

inaczej sma­kuje-jest słodka

długo
spływa po sercu
na wie­czność chce związać miłość

pat­rzysz na nią z podziwem
nie możesz się op­rzeć pokusie

wycierasz
chus­teczką uczuć
przy­tulasz ciepło i czule

27 czer­wca 2014 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 czerwca 2014, 09:51

miłość jest

spoj­rze­niem
rzu­conym z czułością-
nadzieją w nieby­cie

pachnącą kromką chle­ba
na głód z prag­nień i marzeń

snem bez snu tak oczywistym

za­pachem spełnienia
w doz­na­niach euforią-
wyk­rzyczaną

słowem w milczeniu
wy­powie­dzianym sercem 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 czerwca 2014, 20:47

lewitacja

pan Ja­nek ze Złotej ma garbia
śmieje się i wręcz nim szczyci
to ta­ki sposób na życie
kro­pelkę li­tości zdobycie

do pra­cy nie ma ochoty
bo brud­na i czas zabiera
ułom­ność to zaleta
na ple­cach je­go kariera

dziś Ja­siek ma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 czerwca 2014, 10:34

Sza­cunek do dru­giego człowieka jest pod­sta­wową war­tością wiary.
Bez względu na to kim jest i ja­ki po­ziom in­te­lek­tual­ny reprezentuje.

Inspirowane 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 czerwca 2014, 16:00

smaki - słodki

roz­pa­noszył się całkowicie
wgry­za od środka
psu­je co już naprawione
po kolei

każde­go dnia

wtulony
nie usie­dzi cicho
zabija

siłę czer­pie z niemocy
ni­by on a prze­cież to ona

biała pa­ni istnienia 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 17 czerwca 2014, 13:41

Smaki - umami

Usiadł na dwor­cu, uk­rył zmęczoną
przeszłością twarz w brud­nych dłoniach.
Wczo­raj jeszcze de­likat­nych, dzi­siaj
szu­kających ciepła.

Nie płacze już, czas wy­suszył spojrzenie.
Koszu­la w sałat­ce z po­midorów, które znalazł.
To nic, że miek­kie - i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 16 czerwca 2014, 17:25

smaki - kwaśny

chciałem po­biec
na wprost tak przed siebie
by­le do przodu

nie pot­ra­fię jed­nak butów założyć
na dziura­we skar­petki przeznaczenia

cho­ciaż to nic trud­ne­go przecież
mu­siałem zos­tać z nadzieją

-a ona ta­ka płocha

da­leka od nieba
i ptaków ści­gających się z wiatrem
wysoko

tęskno­ta boli
w tym sa­mym miejscu 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 czerwca 2014, 09:42

smaki - przypalony

os­ku­bana nadzieja

niczym gęś w piekarnku
skwier­czy na wol­nym ogniu

w przyp­ra­wach z marzeń

życie
- parzy dniem wczorajszym

de­gus­tacja mu­si pocze­kać na apetyt
na ta­ki włas­ny
dzień dziękczynienia

wraz z wie­czorną modlitwą

o jutro 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 14 czerwca 2014, 15:13
Zeszyty
  • haiku – lu­bię, więc zacho­wam

  • myśli – w nich jest siła

  • poezja – wier­sze, które mnie po­ruszyły, po­zos­taną na zaw­sze w mo­jej pa­mięci

  • wiersze – zat­rzy­mały mnie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

18 stycznia 2016, 23:32Thé vert sko­men­to­wał tek­st On jest 

10 lipca 2014, 21:03dana1596 sko­men­to­wał tek­st (Nie)ten czas

10 lipca 2014, 21:01krysta sko­men­to­wał tek­st (Nie)ten czas

9 lipca 2014, 20:19Xavier. sko­men­to­wał tek­st (Nie)ten czas

9 lipca 2014, 16:51Czinka sko­men­to­wał tek­st (Nie)ten czas

8 lipca 2014, 22:48krysta sko­men­to­wał tek­st On jest 

8 lipca 2014, 20:47Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st On jest 

8 lipca 2014, 20:32zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st On jest 

8 lipca 2014, 19:28Czinka sko­men­to­wał tek­st On jest 

8 lipca 2014, 19:23wdech sko­men­to­wał tek­st On jest